CE-merking av stålkonstruksjoner
   
         
   
   
         
   
< TILBAKE INNHOLD
FRAM >
 
 
   

3. CE-merking av stålkonstruksjoner

Den harmoniserte standarden som dekker fabrikkert stålkonstruksjoner er NS-EN 1090: Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumskonstruksjoner.

Del 1 av standarden gir krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter. Den beskriver hvordan tilvirkeren kan påvise at de komponentene de fabrikkerer oppfyller erklærte ytelsesegenskaper (egenskaper som gjør dem egnet for deres tiltenkte bruk og funksjon).

Del 2 inneholder tekniske krav til stålkonstruksjoner. Den spesifiserer krav til utførelse av stålkonstruksjoner for å sikre tilstrekkelig mekanisk styrke og stabilitet av konstruksjonen samt brannmotstand, herunder bestandighet og brukbarhet. Den bestemmer ytelsesegenskaper for komponenter som tilvirkeren må oppfylle og erklære gjennom kravene i del 1.

NS-EN 1090-1 ble obligatorisk fra 1. juli 2014. Det er derfor et juridisk krav til CE-merking av alle fabrikkerte stålkonstruksjoner som leveres byggeplass fra denne dato.

Norsk Stålforbund gjennom Den norske Stålgruppen har på årsmøtet 12. juni 2014 vedtatt Etiske regler som innebærer at medlemsforetak som fabrikkerer lastbærende stålkonstruksjoner til byggverk iht NS-EN 1090-2 må være sertifisert iht NS-EN 1090-1 og levere CE-merkede komponenter med tilhørende Ytelseserklæring(er).

Det er publisert en liste over sertifiserte medlemsforetak på denne nettsiden (siste side, punkt 8). Denne listen er kvalitetssikret slik at kunder/byggherrer og hovedentreprenører kan være sikre på at de som er oppført har gyldig sertifikat ihht NS-EN 1090-1, utstedt av et akkreditert kontrollorgan. Listen med sertifiserte medlemsforetak gir også informasjon om hvilken utførelsesklasse som foretaket er sertifisert for, samt andre sertifiseringer som 3834, 9001 og 14001.

Kommisjonen har publisert et svar (FAQ 31) på hvilke produkter som skal CE-merkes ihht NS-EN 1090-1. Svaret inneholder også en liste over produkter som ikke skal CE-merkes ihht NS-EN 1090-1.

FAQ 31. Hvilke produkter skal CE-merkes ihht NS-EN 1090-1?

Et konstruksjonsprodukt (komponenter eller byggesett) skal CE-merkes ihht den harmoniserte standarden NS-EN 1090-1 når følgende vilkår er oppfylt:
• Produktet er dekket av omfanget av NS-EN 1090-1
• Produktet er ikke nevnt i den veiledende CEN-listen over produkter som ikke er dekket av omfanget av EN 1090-1, last ned vår norske oversettelse HER (eller den orginale engelske versjonen HER)
• Produktet er en bærende konstruksjon ihht Byggevareforordningen, CPR, (EU) 305/2011 som betyr:
      • Produktet inngår varig i byggverket (bygg og anlegg), og
      • Produktet har en bærende funksjon i byggverket, dvs. dets svikt vil påvirke byggverkets ytelse når det gjelder grunnleggende krav nr. 1 (Mekanisk motstandsevne og stabilitet) til byggverk som angitt i vedlegg 1 i Byggevareforordningen, CPR, (EU) 305/2011
• Produktet er ikke dekket av omfanget av en annen harmonisert standard eller en ETA (Europeisk teknisk bedømmelse eller en Europeisk teknisk godkjennelse).

Merknad 1: Vindturbiner og deres tårn kan ikke CE-merkes i henhold til EN 1090-1. De er underlagt Maskindirektivet (MD), og det komplette vindturbinsystemet må være CE-merket i henhold til MD. En av de grunnleggende kravene i MD er stabiliteten på maskinen. Således omfatter den obligatorisk CE-merkingen under MD også stabiliteten av vindturbinen. Anvendelsen av CPR, i tillegg til MD, vil ikke dekke ytterligere ytelsesaspekter. Videre er vindmølletårn ikke ansett for å være konstruksjonsprodukter i CPR. Likevel kan vindmølletårn vurderes av EN 1090-1 (eller andre) for å oppfylle stabilitetskravene i MD.

Merknad 2: 'Vanlige' gjerder og rekkverk som bare har som funksjon å hindre en person fra å falle er ikke strukturelle produkter fordi de ikke støtter (en del av) konstruksjonen. Generelt vil deres svikt være dekket av grunnleggende krav nr. 4 - Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk (som beskrevet i vedlegg 1 til forordning EU 305/2011) i stedet for grunnleggende krav nr. 1 (mekanisk motstandsevne og stabilitet). Av denne grunn kan disse vanlige rekkverk ikke CE-merkes på grunnlag av standarden EN 1090-1. Imidlertid kan rekkverk som har en rolle i å støtte konstruksjonen i byggverket eller deler av den ha en strukturell funksjon. Det vil si at deres ytelse kan påvirke den mekaniske motstandsevnen og stabiliteten på f.eks en bygning, OG de hindrer en person fra å falle. De er dermed dekket av EN 1090-1 og må derfor plasseres på EU-markedet med en Ytelseserklæring og CE-merking.

Merknad 3: utdypninger i Merknad 2 gjelder også for trapper.