CE-merking av stålkonstruksjoner
   
         
   
   
         
   
< TILBAKE INNHOLD
FRAM >
 
 
   

6. Byggherrens, hovedentreprenørens og underentreprenørens ansvar

For alle fabrikkerte stålkonstruksjoner levert byggeplass fra 1. juli 2014, er det et juridisk krav ihht den nye byggevareforordningen, CPR, at de er CE-merket. Hvis ikke kan kontrakter, forsikringer og garantier bli ugyldige, samt at man risikerer å ikke få utstedt ferdigattest. Levering av ikke-CE-merket stål kan medføre rettslige og økonomiske konsekvenser, både for byggherre, hovedentreprenør og underentreprenør.

Manglende CE-merking kan føre til at Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) pålegger stans av bruk av produktene inntil nødvendige undersøkelser er utført og inntil tilfredsstillende dokumentasjon foreligger. DiBK kan også gi pålegg om å demontere og returnere produktene. Hva innebærer dette? Det kan føre til kraftige forsinkelser og krav om økonomisk kompensasjon fra andre underleverandører inntil stålverkstedet blir sertifisert og kan levere CE-merkede produkter, eller inntil man finner et annet stålverksted som kan overta kontraktsarbeidene.

Derfor er det meget viktig at byggherre, hovedentreprenør eller underentreprenør kontrollerer at foretaket som tilvirker stålkonstruksjonene er sertifisert iht NS-EN 1090-1 for den utførelsesklassen som er spesifisert i prosjektet, for å kunne CE-merke stålkonstruksjonene. Det bør bemerkes at foretak som er sertifisert i EXC3, også er sertifisert i EXC1 og EXC2. Tilsvarende er stålverksteder, sertifisert i EXC2, også sertifsert i EXC1.

Overholdelse av kravene i NS-EN 1090-1 er ingen liten oppgave, og legger forpliktelser på stålverkstedet som er krevende og som tar tid å få på plass. For å eliminere risikoen for manglende overholdelse av ny byggevareforordning, CPR, anbefales det at byggherrer, hovedentreprenører eller underentreprenør spesifiserer at stålkonstruksjoner tilvirket ihht NS-EN 1090-2 skal leveres CE-merket ihht NS-EN 1090-1.

Den norske Stålgruppen i Norsk Stålforbund (bestående av stålverksteder, montasjefirmaer og Stål- og fasadeentreprenører) har i år vedtatt Etiske regler for medlemskap. Dette innebærer at medlemsforetak må etterleve lover og regler, herunder kravet til EN 1090-sertifisering og CE-merking. En oppdatert liste med sertifiserte medlemsforetak er publisert på denne hjemmesiden (se punkt 8). De som er listet har sendt inn kopier av sine sertifikater. Dette er en garanti for at de som er listet har den nødvendige sertifiseringen, ihht til den nye byggevareforordningen, CPR.

I listen over sertifiserte medlemsforetak er det angitt utførelsesklasse (EXC) som foretaket er sertifisert for iht EN 1090-1. I tillegg er det angitt sertifikater iht ISO 3834 (sveis), ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 14001 (miljø). Det bør bemerkes at det kun er et myndighetskrav å være sertifisert mot EN 1090-1 for levering av stålkonstruksjoner.

Byggherrer, hovedentreprenører og underentreprenører kan bruke denne listen til å finne stålverksteder med den utførelsesklasse (EXC) som kreves til sitt prosjekt.

Forklaring til listen "Sertifiserte medlemsforetak ihht NS-EN 1090-1" i punkt 8:

Kontraktsdokumenter bør oppdateres til å inkludere krav om CE-merking og erklæring av ytelse (Ytelseserklæring), dvs stålverkstedets forpliktelser ihht NS-EN 1090-1 og NS-EN 1090-2.

Det bør bemerkes at hvis det benyttes et stålverksted utenfor EØS-området, så sier CPR at bestiller (f eks byggherre eller entreprenør), får ansvaret som "importør" og må etterleve importørens forpliktelser i henhold til artikkel 13 i CPR.

Det bør videre bemerkes at en importør eller distributør anses som "produsent" og skal være underlagt produsentens forpliktelser i henhold til artikkel 11 i CPR, når vedkommende markedsfører en vare under eget navn eller varemerke eller endrer produktets erklærte ytelse. Dette innebærer at importør eller distributør må sertifiseres mot EN 1090-1 og CE-merke stålkomponenter og / eller byggesett samt utstede Ytelseserklæring.