CE-merking av stålkonstruksjoner
   
         
   
   
         
   
< TILBAKE INNHOLD
FRAM >
 
 
   

4.1 Bestem pålitelighetsklasse (=konsekvensklasse)

Hensikten med inndeling i pålitelighetsklasser er å sikre at bygninger (og andre konstruksjoner) er konstruert med et passende nivå av kvalitetskontroll i fabrikasjonsprosessen. Pålitelighetsklassene er utledet på grunnlag av bygningstype, byggehøyde (antall etasjer), gulvareal per etasje og store menneskeansamlinger. En konstruksjon, eller en del av det, kan inneholde komponenter med forskjellig pålitelighetsklasser. Tabell B1 i NS-EN 1990 gir retningslinjer for valg av konsekvensklasser (=pålitelighetsklasser).

Tabell B1 Definisjon av konsekvensklasser
Konsekvensklasse Beskrivelse Eksempler på bygg og anlegg
CC3 Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller svært store økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser Tribuner, offentlige bygninger der konsekvensene av brudd er store (f.eks. en konserthall)
CC2 Middels stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, betydelige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser Boliger og kontorbygg, offentlige bygninger der konsekvensene av brudd er betydelige (f.eks. et kontorbygg)
CC1 Liten konsekvens i form av tap av menneskeliv og små eller uvesentlige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser Landbruksbygninger der mennesker vanligvis ikke oppholder seg (f.eks. lagerbygninger), drivhus

Tabell A.1 i NS-EN 1991-1-7 (nedenfor) gir eksempler på kategorisering av bygningstyper og størrelser med hensyn på konsekvensklasser, som en hjelp til å bestemme konsekvensklasse i tillegg B i NS-EN 1990.

Tabell A.1 Kategorisering av konsekvensklasser
Konsekvensklasse Eksempler på kategorier av bygningstyper
1 Eneboliger som ikke overstiger 4 etasjer.
Landbruksbygninger.
Bygninger der folk sjelden går, forutsatt ingen del av bygningen er nærmere en annen bygning, eller område der folk går, enn en avstand 1 ½ ganger byggehøyde
2a - Lavere konsekvensklasse 5 etasjers enebolig.
Hoteller som ikke overstiger 4 etasjer.
Leiligheter og andre boliger som ikke overstiger 4 etasjer.
Kontorbygg som ikke overstiger 4 etasjer.
Industribygg som ikke overstiger 3 etasjer.
Forretningsbygg som ikke overstiger 3 etasjer eller mindre enn 1000 m² gulvareal i hver etasje.
Undervisningsbygg som ikke overstiger 1 etasje.
Alle bygninger, som ikke overstiger 2 etasjer, som er åpen for allmennheten, og som har gulvflater som ikke overstiger 2000 m² i hver etasje.
2b - Høyere
konsekvensklasse
Hoteller, leiligheter, og andre boliger som er større enn 4 etasjer, men som ikke overstiger 15 etg.
Undervisningsbygg større enn 1 etasje, men som ikke overstiger 15 etasjer.
Forretningsbygg større enn 3 etasjer, men som ikke overstiger 15 etasjer.
Sykehus som ikke overstiger 3 etasjer.
Kontorbygg større enn 4 etasjer, men som ikke overstiger 15 etasjer.
Alle bygninger som er åpen for allmennheten, og som har gulvflater på over 2000 m², men ikke over 5000 m², i hver etasje.
Parkeringsplass som ikke overstiger 6 etasjer.
3

Alle bygninger som overstiger begrensningene i areal og antall etasjer i klasse 2a og 2b overfor.
Alle bygninger som er åpen for allmennheten for et betydelig antall personer.
Stadioner (arenaer) med plass til mer enn 5000 tilskuere.
Bygninger som inneholder farlige stoffer og / eller prosesser.

Merknader:
1. For bygninger beregnet for mer enn én type bruk bør konsekvensklassen være den ugunstigste, dvs den høyeste konsekvensklassen.
2. Ved fastsettelsen av antall etasjer, kan kjelleretasjer utelukkes gitt at slike kjelleretasjer oppfyller kravene i konsekvensklasse 2b.
3. Tabellen er ikke fullstendig og kan tilpasses