CE-merking av stålkonstruksjoner
   
         
   
   
         
   
< TILBAKE INNHOLD
FRAM >
 
 
   

5. Krav til stålverkstedet (produsenten)

For å kunne CE-merke tilvirkede stålkonstruksjoner må stålverkstedet sertifiseres mot EN 1090-1, ihht System 2+ for vurdering og kontroll av ytelsen til de vesentlige egenskapene (som beskrevet i tillegg 5 i CPR). Dette krever at stålverkstedet må gjennomføre:
• Innledende typeprøving (ITT) av produktet
• Produksjonskontroll (FPC), som vil omfatte:
- Implementering av prosedyrer
- Oppnevning av en Sveisekoordinator (ansette eller leie)
- Gjennomføring av et kvalitetstyringssystem for sveisearbeidene
• Regelmessige kontroller, prøvinger og evalueringer, iht en kontrollplan

De må også bli vurdert av et teknisk kontrollorgan som skal utføre:
• innledende inspeksjon av verkstedet
• innledende inspeksjon av FPC

Kontrollorganet skal deretter utstede et FPC-sertifikat (og et sveisesertifikat dersom sveiseinformasjon ikke er tatt med i FPC-sertifkatet), som angir hvilken utførelsesklasse (EXC) stålverkstedet er sertifisert for.

Kontrollorganet skal utføre fortløpende tilsyn, dvs inspeksjoner, for å sikre fortsatt kompetanse til erklært utførelsesklasse. Inspeksjonsintervaller skal være iht tabell B.3 i NS-EN 1090-1 hvis ingen av følgende situasjoner har oppstått:
a) nye eller endring av viktige anlegg;
b) endring av ansvarlig sveisekoordinator;
c) nye sveisemetoder, type grunnmateriale og tilhørende kvalifikasjonsregistrering for sveiseprosedyre (WPQR);
d) nytt nødvendig utstyr.

Tabell B.3 – Rutinemessige inspeksjonsintervaller:

Utførelsesklasse Intervaller mellom inspeksjoner av
produsentens FPC etter ITT (år)
EXC1 og EXC2 1 – 2 – 3 – 3
EXC3 og EXC4 1 – 1 – 2 – 3 – 3

Stålverkstedets ansvar

For alle fabrikkerte stålkonstruksjoner levert byggeplass fra 1. juli 2014, er det et juridisk krav ihht den nye byggevareforordningen, CPR, at de er CE-merket. Hvis ikke kan kontrakter, forsikringer og garantier bli ugyldige. Levering av ikke-CE-merket stål kan medføre rettslige og økonomiske konsekvenser for stålverkstedet.

I følge Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) kan manglende CE-merking føre til pålegg om å stanse omsetning, markedsføring, distribusjon og bruk av produktene inntil nødvendige undersøkelser og sikkerhetsvurderinger er utført og inntil tilfredsstillende produktdokumentasjon foreligger. De kan også gi pålegg om å kalle tilbake produktene fra markedet. Dersom pålegg ikke etterkommes risikerer man tvangsmulkt.

Hva innebærer dette? Inntil foretaket blir sertifisert må virksomheten stoppe sin produksjon.
Dette vil bli svært kostbart ettersom foretaket vil være ute av stand til å produsere og levere
produkter i løpet av den lange tiden som trengs for å gjennomføre en sertifisering ihht NS-EN
1090-1. Foretaket må dessuten bære kostnadene ved en eventuell demontering og returnering
av produkter levert etter 1. juli.